داده های نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|دی اِی

داده های نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


داده های نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود داده های نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،توضیحات:

در نرم افزار spss برای تمرین، تهیه و تدوین مقالات و پایان نامه های دانشجویی تهیه و گردآوری شده است.


داده های حاضر شامل 77 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که به روش غربال گیری و انجام شروط نمونه گیری گردآوری شده است.


فایل حاضر شامل داده های نسبت های نقدینگی پیاده شده بر روی نرم افزار spss و اسامی شرکت های نمونه شامل 77 شرکت پیاده شده بر روی نرم افزار EXCELL می باشد.


داده های نسبت های نقدینگی شامل:
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت وجه نقد

داده های حاضر مربوط به 4 صنعت و 77 شرکت می باشد.


4 صنعت شامل صنعت خودرو و ساخت قطعات، سیمان، آهک و گچ، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و محصولات دارویی می باشد.


جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از غربال گیری و انجام شروط نمونه گیری در نهایت 77 شرکت انتخاب شدند.


دسته بندی: داده های آماری
تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر
نرم افزار مورد استفاده برای ذخیره سازی داده ها: spss


قیمت فایل: 25300 (جهت سفارش و یا تهیه داده های حاضر مبالغی بیشتر از این مقدار را می بایست هزینه کنید)

نمونه آماری: 77


محتویات فایل: اسامی شرکت های نمونه در نرم افزار Excell + داده های آماری نسبت های نقدینگی در نرم افزار spss